ข้อมูลบริษัท
Email This Print This 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ETE”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจบริการบริหารจัดการ, ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม, รวมถึงธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ธุรกิจบริการบริหารจัดการ (Management Service หรือ “MS”) ประกอบด้วย

1.1) การบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management หรือ “MM”)

กลุ่มบริษัทให้บริการบริหารจัดการบุคลากรของลูกค้าแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการบุคลากรสำหรับกลุ่มตำแหน่งงานที่ลูกค้าไม่ได้กำหนดให้มีทักษะเฉพาะทางเป็นหลัก ได้แก่ พนักงานธุรการ พนักงานขับรถ พนักงานช่างทั่วไป และพนักงานทั่วไป รวมถึงตำแหน่งงานที่ลูกค้าบางรายกำหนดให้มีทักษะเฉพาะทาง เช่น วิศวกร ทั้งนี้เพื่อสร้างความคล่องตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดหาพนักงานทดแทนของลูกค้า

1.2) การบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (Business Process Outsourcing หรือ “BPO”)

ธุรกิจบริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ (“Business Process Outsourcing” หรือ “BPO”) เป็นการขยายขอบเขตการให้บริการมาจากธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร (Manpower Management) ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจ้างเหมาแก่หน่วยงานภายนอก (Outsource) ในฐานะฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เพียงอย่างเดียว สู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการงานทั้งระบบ กล่าวคือ เป็นการบริหารงานทั้งส่วนงานที่ลูกค้าต้องการจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsource) ให้เข้ามาดำเนินการแทน โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการตอบสนองผลลัพธ์ (Output) ตามที่ลูกค้าต้องการ

1.3) งานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ (Car Rental Management หรือ “CM”)

งานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ เป็นการให้บริการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการโดย TSDM อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน TSDM มีการให้บริการเฉพาะรถเช่ากับบริษัทฯ เพียงรายเดียว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 คัน

กลุ่มที่ 2 ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม (Engineering Service หรือ “EN”) ประกอบด้วย

2.1) บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า (Electrical Power Engineering System หรือ “EE”)

กลุ่มบริษัทให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตสู่สถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้า 115 kV และให้บริการติดตั้งและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Line System) ซึ่งเป็นระบบในการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าที่มีระดับแรงดัน 22 kV-33 kV จากสถานีไฟฟ้าย่อยในภูมิภาคต่างๆ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือไปยังระบบแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าแรงดันต่ำที่มีระดับแรงดัน 220 V - 380 V จากนั้นส่งผ่านไปยังผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยตามแหล่งชุมชนและที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการได้ทั้งระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าบนดิน (Overhead Transmission & Distribution Line System) และระบบสายส่งหรือจำหน่ายไฟฟ้าใต้ดิน (Underground Transmission & Distribution Line System) รวมถึงการให้บริการงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, ระบบไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โดยลูกค้าของกลุ่มบริษัท ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, สถานประกอบการ และโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ต้องการติดตั้งระบบสายส่งและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ให้คำปรึกษา, สำรวจออกแบบ พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์, ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟฟ้าก่อนการใช้งาน รวมทั้งประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตั้งแต่ขออนุญาตและติดต่อประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับหน่วยงานราชการในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จสามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพและประสบการณ์ในงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า

2.2) บริการงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering System หรือ “TL”)

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภาวะอุตสาหกรรมด้านสื่อสารและโทรคมนาคมมีการเติบโตอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาระบบการส่งสัญญาณจากการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบเสียง (Voice) เพียงอย่างเดียวเข้าสู่ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล (Digital) ความเร็วสูงที่สามารถส่งข้อมูลทั้งในลักษณะรูปแบบเสียงและในลักษณะรูปแบบข้อมูล (Data) ผ่านระบบ 4G อย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (“Smart Phone”) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มหันมาใช้ Smart Phone อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อโอกาสทางธุรกิจแก่กลุ่มบริษัทในการเริ่มให้บริการงานวิศวกรรมแก่ลูกค้าในกลุ่มโทรคมนาคมตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยให้บริการทั้งการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม และการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคมเรื่อยมา

กลุ่มที่ 3 ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy หรือ “SE”)

ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัท ดำเนินการโดยบริษัทฯ และ ETEM ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2558 ถือเป็นการเข้าสู่การดำเนินธุรกิจดังกล่าวของกลุ่มบริษัท โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จากนั้นในเดือนเมษายน 2559 ได้เข้าร่วมการคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากเพื่อขอเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และได้รับการประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สนับสนุนในโครงการดังกล่าว ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ โดยมีระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Scheduled Commercial Operation Date : SCOD) ไว้ภายในสิ้นปี 2559 โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุกโครงการที่กลุ่มบริษัทใช้ในการดำเนินการผลิตไฟฟ้าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบโฟโต้โวลตาอิกหรือโซล่าร์เซลล์ (Photovoltaic : PV) ชนิดติดตั้งบนพื้นดิน หรือโดยทั่วไปเรียกว่า โรงไฟฟ้า PV ประเภท Solar Farm

กลุ่มที่ 4 ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย (Trading หรือ “TD”)

ธุรกิจจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งดำเนินธุรกิจโดย บริษัท โกลว์ เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียนสี่สิบล้านบาทถ้วน

บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกประเภท พร้อมทั้งมุ่งมั่น ให้บริการจัดหา และจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพ สู่มือลูกค้า ทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยการนำเข้าสินค้า และวัสดุอุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างจากลูกค้าได้อย่างลงตัว