ห้องข่าว
RSS Feed  Email This Print This 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


25 สิงหาคม 2560
ชี้แจงข้อมูล
11 สิงหาคม 2560
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
20 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
23 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของ
27 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (เพิ่ม Template )
27 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
24 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560
21 เมษายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
04 เมษายน 2560
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
29 มีนาคม 2560
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ประจำไตรมาศ 1/2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
การจ่ายเงินปันผล,แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการเพิ่มกรรมการเข้าใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2560
การจ่ายเงินปันผล
27 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559