ห้องข่าว
RSS Feed  Email This Print This 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


03 มกราคม 2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
03 มกราคม 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารบริษัทฯ
19 พฤศจิกายน 2561
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
14 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
14 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
21 กันยายน 2561
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ 21 กันยายน 2561
09 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
20 กรกฎาคม 2561
แจ้งการเปลี่ยนชื่อ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย
10 พฤษภาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2561
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเข้าใหม่
04 พฤษภาคม 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 เมษายน 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 มีนาคม 2561
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561