ห้องข่าว
RSS Feed  Email This Print This 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


14 สิงหาคม 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
14 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
13 พฤษภาคม 2562
การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมและเลขานุการบริษัท
10 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
23 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มีนาคม 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 วาระการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการลาออกของเลขานุการบริษัท
22 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (แก้ไขงวดบัญชี) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
22 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
03 มกราคม 2562
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562
03 มกราคม 2562
แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารบริษัทฯ
19 พฤศจิกายน 2561
การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562