ห้องข่าว
RSS Feed  Email This Print This 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

ปี :


03 มกราคม 2561
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ 3 มกราคม 2561
01 ธันวาคม 2560
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท และ ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
21 พฤศจิกายน 2560
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ 21 พฤศจิกายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560 (แก้ไข)
13 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
01 พฤศจิกายน 2560
แจ้งแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ 30 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ 30 ตุลาคม 2560
25 สิงหาคม 2560
ชี้แจงข้อมูล
11 สิงหาคม 2560
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับงานเพิ่มเติมของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
20 กรกฎาคม 2560
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก
23 มิถุนายน 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
15 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2560
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของ