ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

การเสนอระเบียบวาระ เสนอกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า

การเสนอวาระและส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเสนอประเด็นคำถามเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (แบบ ข)
ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอประเด็นคำถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ง) ดาวน์โหลด