ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • Thai Version
  • English Version
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. และ แบบ ข.)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 Download
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 Download
Copy of Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders Download
2019 Annual Report Download
Details of the Nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation Download
Details of the Independent Directors whom can be proxies of the shareholders for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders Download
Profiles and Experience of the Company’s Auditors in 2020 Download
Company’s Articles of Association concerning shareholders’ meeting Download
Process of registration, documents required for attending the meeting, proxy and voting procedures Download
Proxy forms (Form A and Form B)
Proxy Form A. Download
Proxy Form B. Download
Procedures for QR Code Download for Meeting document. Download
A map of the venue, Crystal Design Center (CDC), Bangkok Download
  • Thai Version
  • English Version
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิธีการมอบฉันทะ และ การออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียน ( โปรดนำมาในวันประชุม ) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 Download
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019 Download
Copy of Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders Download
2018 Annual Report (in QR Code Form) Download
Details of the Nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation Download
Details of the Independent Directors whom can be proxies of the shareholders for the 2019 Annual General Meeting of Shareholders Download
Company’s Articles of Association concerning shareholders’ meeting Download
Process of registration, documents required for attending the meeting, proxy and voting procedures Download
Proxy Form
Proxy Form A. Download
Proxy Form B. Download
Registration form (must be presented on meeting date) Download
A map of the venue, Crystal Design Center (CDC), Bangkok Download
  • Thai Version
  • English Version
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ, คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 Download
Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 Download
2017 Annual Report in CD-ROM Download
Details of the Nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation, Qualifications of the Independent Director Download
Details of the Independent Directors whom can be proxies of the shareholders for the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2018 Download
Company’s Articles of Association concerning Shareholders Meeting Download
Process of Registration, Documents Required for Attending the Meeting, Proxy and Voting Procedures Download
Proxy Form
Proxy Form A. Download
Proxy Form B. Download
Location Map for the Shareholders’ Meeting Venue Download
  • Thai Version
  • English Version
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 (ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล CD-ROM) ดาวน์โหลด
ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนด , คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท และข้อมูลกรรมการบริษัทเข้าใหม่ ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
วิธีการลงทะเบียน เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ดาวน์โหลด
The Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 Download
Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 Download
Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 3/2016 Download
2016 Annual Report in CD-ROM Download
Details of the Nominated Directors to replace the Directors who retire by rotation, Qualifications of the Independent Director and details of the Nominated Newly Director Download
Details of the Independent Directors whom can be proxies of the shareholders for the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2017 Download
Company’s Articles of Association concerning Shareholders Meeting Download
Process of Registration, Documents Required for Attending the Meeting, Proxy and Voting Procedures Download
Proxy Form
Proxy Form A. Download
Proxy Form B. Download
Location Map for the Shareholders’ Meeting Venue Download