ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11/03/2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียนดังนี้


ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายไรวินท์ เลขวรนันท์ 151,023,757 26.97
2. บริษัท วรนันท์ โฮลดิ้ง จำกัด 146,222,223 26.11
3. นายทวีศักดิ์ วงศ์ศุภชาติ 18,078,000 3.23
4. นายศุภกร ตานะเศรษฐ 9,722,200 1.74
5. นายชัยณรงค์ ประชุมพรรณ์ 7,500,000 1.34
6. นายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี 6,650,000 1.19
7. น.ส.ชนภา ธีรชุติมานันท์ 6,000,000 1.07
8. นายก้อง ธีรชุติมานันท์ 5,433,700 0.97
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,131,700 0.92
10. น.ส.วัลลีย์ ธีรชุติมานันท์ 4,953,400 0.88